Siirry suoraan sisältöön

Yrityksen perustaminen

Yritysidea

Yrityksen perustamispäätöksen tulee pohjautua hyvään yritysideaan. Sinun täytyy uskoa sen kantavuuteen. Tarvitset myös läheistesi tuen. Selvitä yritysideasi käyttökelpoisuus, eli voiko sen avulla ansaita rahaa?

Pohdiskele yritysideaasi monelta kantilta. Kirjoita se ylös. Voitko yksinkertaistaa ja typistää sitä olennaiseen? Yritysidean on vastattava kysymyksiin mitä, miten, kenelle ja missä.

  1. Mikä on tuotteesi tai palvelusi?
  2. Miten markkinoit?
  3. Ketkä ovat asiakkaitasi?
  4. Missä yrityksesi sijaitsee?

Arvioi yritysideaasi mahdollisten asiakkaittesi kannalta; mitä lisähyötyä heille on tuotteestasi tai palvelustasi?

Tutustu aikomasi liiketoiminnan markkinatilanteeseen. Pue liiketoimintasi markoiksi erilaisilla oletuksilla. Laadi vaihtoehtoisia ennusteita. Vaikka valitset ennusteisiin heikoimmat ajateltavissa olevat vaihtoehdot, yrityksen tulisi silti olla kannattava tai Sinun varakkuutesi tulisi kestää näin ennustettavat tappiot.

Muista, että liikeideasi ei ole koskaan valmis, vaan joudut arvioimaan ja kehittämään sitä säännöllisesti.

Yrittäjän ominaisuudet

Suomessa on elinkeinovapaus. Kuka tahansa, joka ei ole holhottava tai konkurssissa, voi ryhtyä yrittäjäksi.

Yrittäjällä on halu olla yrittäjä. Yrittäjänä tarvitset itseluottamusta ja päättäväisyyttä. Kun uskot omaan ideaan, vakuutat myös muut.

Arvioi kriittisesti ominaisuutesi, kokemuksesi ja ammattitaitosi. Keskustele niistä myös läheistesi ja tukihenkilöittesi kanssa. Vastuullisena yrittäjänä toimiminen edellyttää voimakasta sitoutumista yritykseen ja valmiutta työskennellä pitkiä päiviä.

Useat yrittäjät ovat saaneet kokemuksen ja ammattitaidon kyseessä olevalle liiketoimenalalle toisen palveluksessa. Hyvällä koulutuksella voidaan osin korvata kokemusta ja ammattitaitoa. Yrittäjänä Sinun tulee hahmottaa liiketoiminnan kaikki osa-alueet, vaikka voit ostaa monet palvelut – esimerkiksi kirjanpidon ja 4g verkon – yrityksesi ulkopuolelta.

Menestyville yrittäjille on yhteisinä ominaisuuksina rakkaus omaan yritykseen, intohimoinen työnteko, läheisten ihmisten tuki, yhteistyöverkot, asiakkaan arvostaminen ja päättäväisyys.

Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma (business plan) tehdään kirjallisesti alkaen yritysideasta. Siinä käsitellään markkinat, tuotantotekijät ja muut liiketoimintaan vaikuttavat seikat. Liiketoimintasuunnitelman tärkeä osa on taloudellinen tarkastelu.

Aseta liiketoiminnallesi tavoitteet. Niiden pitää pitää sisällään

  • kannattavan yritystoiminnan eli voiton,
  • yrityksen vakavaraisuuden eli oman pääoman osuus yrityksen kokonaispääomasta tulisi olla mahdollisimman suuri sekä
  • riittävä maksuvalmius.

Jotta yritys voi toimia, sen on oltava pitkällä tähtäimellä kannattava. Yleensä alussa liiketoimintaa käynnistettäessä menot ovat suuremmat kuin tulot, ja sinulla täytyy olla tämän tappion kattamiseen riittävästi rahaa – omaa tai vierasta pääomaa. Ajan mittaan yrityksen on kuitenkin tuotettava voittoa, jolla yritys voi muuttuvien ja kiinteiden kulujen kattamisen lisäksi kasvattaa vakavaraisuutta eli omaa pääomaa ja rahaa jää myös laajennuksiin.

Kannattavuuden ohella on huolehdittava maksuvalmiudesta eli likviditeetistä. Monet tavaran toimittajat tarjoavat edullista maksuehtoa nopealle maksajalle esim. 30 pv netto ja  7 pv  ./ .2 % eli kahden prosentin kassa-alennusta. Saat hyvän koron rahoillesi, jos pystyt hyödyntämään kassa-alennukset. 

Yritys on syytä aloittaa varovasti. Henkilökohtaista lainanottoa ja yrityslainojen henkilökohtaisia takauksia on pyrittävä rajoittamaan.  Tutki, löytyykö yhtiökumppaneita, jotka voisivat olla valmiita vastuunottoon. Katso lisää Oma pääoma -sivulta.

Liiketoimintasuunnitelman taloudelliset laskelmat voidaan rakentaa kirjanpidon tilikartan ja tuloslaskelman avulla. Yksityiskohtainen tilikartta auttaa ottamaan huomioon kaikki kustannuserät.  Kokoa saman aiheryhmän kustannukset suuremmiksi kokonaisuuksiksi eli tulosbudjetiksi. Tuotot voit arvioida lähtemällä liikkeelle tavallisesta päivästä. Kuinka paljon on myynti normaalina päivänä?  Laadi laskelmat lievästi positiivisin arvioin, todennäköisin arvion ja pessimistisin arvioin. Näin saat laajemman näkökulman ennusteisiin.

Tulosbudjetin pohjalta pääset arvioimaan maksuvalmiusbudjettia. Huomaa, että raha tulee sisään eri tahtia kuin kustannukset kertyvät. Näin joudut arvioimaan tarvittavan käyttöpääoman. Käyttöpääoman lisäksi tarvitset rahaa alkuinvestointeihin. Liiketoimintasuunnitelman lisäksi kannattaa laatia myös hyvä markkinointisuunnitelma.

Yrityksen perustamistoimet

Kun yritysidea, liiketoimintasuunnitelma, rahoitus ja yritysmuodon valinta sekä yritysmuotoon liittyvät perustamisasiakirjat (osakeyhtiö) tai yhtiösopimukset (henkilöyhtiöt) on tehty, tulee hoitaa ”paperisota” viranomaisiin päin. Se sujuu yhteistyössä viranomaisten kanssa suhteellisen helposti.

Yrittäminen on vapaata, mutta tietyt toimialat ovat luvanvaraisia. Selvitä, kuuluuko oma yritystoimintasi niihin. Luvanvaraisia toimialoja ovat mm. autokoulu ja apteekki, joihin täytyy saada lupa ennen toiminnan aloittamista ja ko. lupa liitetään kaupparekisteri-ilmoitukseen. Elintarvikkeiden valmistuksesta ja myynnistä on tehtävä ilmoitus kunnan terveystarkastajalle, joka hyväksyy elintarvikehuoneiston sopivuuden.

Elinkeinonharjoittajat ovat velvollisia tekemään kaupparekisteri-ilmoituksen. Ainoastaan ne yksityiset elinkeinonharjoittajat, jotka eivät käytä muita apulaisia kuin omia perheenjäseniään ja joilla ei ole liikehuoneistoa, eivät ole velvollisia tekemään kaupparekisteri-ilmoitusta.  Saat kaupparekisteriin tarvittavia lomakkeita osoitteesta www.prh.fi. Ilmoitus on maksullinen ja maksujen suuruudet selviävät edellä olevasta osoitteesta.

Kaikkien yritysten tulee tehdä aloittamis-/muutosilmoitus verottajalle. Siinä ilmoitetaan yrityksen perustiedot tai niissä tapahtuneet muutokset. Samassa ilmoituksessa myös joko ilmoittaudutaan arvonlisäverovelvolliseksi (ALV rek) tai hakeudutaan siksi, jos aiempi toiminta on ollut arvonlisäverosta vapaata. Aloittamisilmoituksessa voi yrittäjä saattaa veroviraston ratkaistavaksi myös kysymyksen siitä, onko yritys arvonlisäverovelvollinen vai ei. Jos liikevaihto on alle 10000 € vuodessa, yritys ei ole arvonlisäveron alainen, mutta siitä huolimatta se voi hakeutua arvonlisäveron piiriin.

Aloittamisilmoituksessa säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja ilmoittautuu verovirastolle työantajarekisteröintiä varten. Siihen saakka kunnes verovirasto lähettää esitäytettyjä työantajasuoritusten tilisiirtolomakkeita, tulee yrittäjän maksaa työntekijöiden palkoista toimittamansa ennakonpidätykset ja sotu-maksut oma-aloitteisesti verojen tilisiirtolomaketta käyttäen.

Aloittamisilmoituksessa työsuorituksia tekevät yritykset ilmoittautuvat ennakkoperintärekisteriin.   Yritys saa ennakkoperintärekisteriotteen ly-tunnuksineen, mikä tulee esittää uutta toimeksiantosuhdetta solmittaessa tai vanhan otteen voimassaoloajan päätyttyä. Näin korvauksen maksaja voi suorittaa korvauksen yritykselle täysimääräisenä eikä hänen tarvitse tehdä ennakonpidätystä. Verottaja voi jättää hakeutujan merkitsemättä ennakkoperintärekisteriin, jos hän on olennaisesti laiminlyönyt veronmaksua, verotusta koskevan ilmoitusvelvollisuutensa, kirjanpitovelvollisuutensa tai muut velvollisuutensa verotuksessa.

Aloittamisilmoituksessa  arvioidaan liikevaihdon määrä ja verotettava tulo. Näin verottaja määrää ennakkoverot, jotka toiminimessä sekä avoimissa ja kommandiittiyhtiöissä tulee vastuullisten yhtiömiesten maksettaviksi ja osakeyhtiön kyseessä ollen itse yrityksen maksettavaksi.

Kirjanpidon järjestäminen on myös kiireellinen tehtävä. Myös yrittäjän itsensä kannalta kirjanpidon nopea kuntoon saattaminen on tärkeää, sillä kirjanpidon avulla voidaan seurata taloudellista tilannetta.